-Máy kiểm tra đa năng, Máy kiểm tra tác động-

indexer dòng chảy tan

»Làm tan chảy chỉ mục dòng chảy